Zintegrowany Plan Działania Bezpieczne Gimnazjum

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Bezpieczne Gimnazjum w dniu 16.11.2004r . odbyło się spotkanie zespołu partnerów, w którym uczestniczyli:

 1. p. Gabriela Olszowska, dyrektor szkoły
 2. p. Jolanta Marcinkowska, pedagog szkolny
 3. p. Katarzyna Sieniawska, pedagog szkolny – koordynator projektu
 4. p. Robert Panek – przedstawiciel Policji
 5. p. Jerzy Filipczuk – przedstawiciel Straży Miejskiej
 6. p. Andrzej Kleszcz – nauczyciel
 7. p. Zub – Nodzynska – przedstawiciel trójki klasowej klasy I e

Było to wstępne spotkanie, którego celem było zaprezentowanie wyników ankiety na temat bezpieczeństwa uczniów, przeprowadzonej w szkole oraz omówienie oczekiwań i propozycji działań ze strony rodziców i nauczycieli. Rodzice byli zainteresowani zorganizowaniem w szkole spotkań z policją na temat odpowiedzialności karnej nastolatków oraz podania rodzicom konkretnych informacji (nr telefonów, personalia) na temat osób, do których można zwrócić się w sytuacjach trudnych.

22. lutego 2005r . odbyło się kolejne spotkanie, tym razem w większym gronie partnerów, w którym uczestniczyli:

 1. p. G. Olszowska – dyrektor szkoły
 2. p. M. Osiadly – w-ce dyrektor
 3. p. J. Marcinkowska – pedagog szkolny
 4. p. K. Sieniawska – pedagog szkolny – koordynator
 5. p. R. Panek – przedstawiciel Policji
 6. p. J. Filipczuk – przedstawiciel Strazy Miejskiej
 7. p. R. Ficek – wizytator KO
 8. p. K. Purchla – dzielnicowy
 9. p. E. Kusminska – kurator sadowy
 10. Przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców (3 rodziców)
 11. p. A. Warczewski – dyrektor ZSM
 12. pedagog ZSM
 13. p. E. Osluchowicz – pedagog DD
 14. p. A. Nowak – przedstawiciel MOPS
 15. p. J. Radon – pedagog SP Nr 4
 16. p. K. Jusiega – Radna Dzielnicy I

Na spotkanie, pomimo zaproszenia, nie przybyli: p. A. Zdebska – KO, p. T. Starmach, p. K. Malyska, dyr. E. Ramatowska (Technikum Chemiczne), dyr. E. Pietras (Tech. Energetyczne), dyr. S. Pietras (V LO), W. Kozdronkiewicz – R. Dz. I, p. S. Sulinski, p. J. Lach – pedagog SP Nr 7. Celem spotkania była integracja działań w ramach bezpieczeństwa uczniów Gimnazjum nr 2, analiza wpływu uczniów na środowisko. Podczas spotkania poruszono następujące problemy:

 • skuteczny przepływ informacji miedzy szkołami i instytucjami je wspierającymi
 • zagrożenia bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli
 • niszczenie mienia w szkole i poza nią, zaczepianie przechodniów przez uczniów oraz młodzieży naszej szkoły przez starsza młodzież sąsiednich szkól
 • wandalizm: wybijanie szyb, plucie, niszczenie ławek itp.
 • wnoszenie i spożywanie alkoholu na terenie szkoły i poza nią
 • palenie tytoniu w szkole i poza nią
 • grupy nieformalne
 • zachowania młodzieży podczas dyskotek i imprez szkolnych i poza szkolnych

Wnioski:

 • usprawniać przepływ informacji miedzy szkołami, instytucjami (policja, straż miejska, kurator) oraz działać w stosunku do przewinień ucznia w sposób stanowczy według zasady „życzliwej konsekwencji”;
 • ponownie przejrzeć zapisy prawne w Statucie Szkoły (malej konstytucji szkoły – cyt. R. Ficek) dotyczące praw i obowiązków ucznia (nauczyciele i rodzice w równym stopniu podlegają zapisom w SS) celem określenia jasnych zasad i konsekwencji w przypadku stwarzania zagrożeń czy naruszenia zasad współżycia społecznego, w tym: stroju, wygładu;
 • interweniowanie w każdej sprawie naruszenia dóbr materialnych czy godności; szczególnie w sytuacjach gdy powzięliśmy informacje niesprawdzona, istotne jest szybkie poinformowanie Policji czy Straży Miejskiej (ewentualnie konsultacja telefoniczna);
 • zintegrowane działanie wszelkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole i poza nią
 • zgłaszanie przez rodziców wszelkich kradzieży, pobić, wymuszeń, i innych rodzajów przemocy fizycznej i psychicznej;
 • poprawienie planu lekcji tak, aby w miarę możliwości uczniowie nie kończyli nauki zbyt późno; nawet w sytuacji ograniczania liczby klas pierwszych
 • trzymanie się procedur (tzw. zielonej książeczki);
 • wnioskowanie do władz miasta (prośba skierowana do rzecznika praw dziecka o utworzenie placówki dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze (szkoła terapeutyczna o obostrzonym rygorze), w której młodzież uczyłaby się poprzez prace, udział w zajęciach popołudniowych, sportowych z możliwością terapii, pracy z psychologiem, czyli szkoły o charakterze socjoterapeutycznym;