Projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje”

 

Logo 2

The purpose of “Active Teachers Unite Europe through Innovations” project is a multidirectional development of Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie (Adam Mickiewicz Junior Secondary School in Krakow). The innovations introduced at the school (a pedagogical innovation called „Klasy patronackie VLO” – forms cooperating with Higher Secondary School no 5 in Krakow, bridge sports forms, the innovation „Edukacyjny Kraków wielokulturowy” – “Educational multicultural Krakow” and the bilingual form with extended Spanish language program under the auspices of the Spanish Embassy) require continuous skills upgrading and support of the staff responsible for particular tasks.

Our project has been created on the basis of documents covering the school mission, the vision of its materialization and the work concept including its far-fetched strategic development plan. It has also been set in the European context and in the prospect of the planned future educational tasks and system concepts the important part of which is the document related to the development of needs and professional skills of teachers, other staff and the headmistress as the educational leader in the local community.

Constant competences upgrading is extremely important in such innovational and broadly planned educational actions. Therefore the aim of the project is in particular: to upgrade teachers competences in the area of foreign languages (English, Spanish and French), to improve foreign language teachers competences through participation in specialized methodology and culture trainings, to observe the work of teachers holding similar posts or teaching similar subjects in a partner institution (a school in Spain) in order to prepare them for bilingual teaching, to improve the participants culture competences, to undertake the planned mobilities of school staff abroad and to promote them, to observe how schools which have better results in PISA rankings work, to implement the solutions and knowledge gained during mobilities abroad carried out within the project and through this to improve the school work quality in the long term, to broaden the intercultural education dimension in our school, in particular through the cooperation with chosen partner institutions, to share educational materials, documents and media produced during the project, to gain practical skills related to documenting actions, to fill in reports following mobilities and to make use of tools promoted in the European Union.

The process of choosing particular project participants is closely related to the purpose of our project and the tasks planned to accomplish included in the school development plan for the years 2015-2017. The participant profile also closely corresponds with the particular criteria related to partner institution organisations and with the adequacy of actions planned by individual school workers to suit school needs. Specifically, the project participants are the teachers preparing themselves for bilingual teaching, the participants of “Educational multicultural Krakow” innovation, foreign language teachers and the teachers learning foreign languages.

In the project management we use modern solutions considering adequate means allocation, i.e. human resources, funds, available equipment and time. Our management model concentrates on team work (setting working groups) but also has a transparent work structure with a clear allocation of competences.

As a school we actively search for effective system concepts considering a perspective in space and time. Our project “Active Teachers Unite Europe through Innovations” is a global, large scale, multidirectional and multi-stage action. It considers individual school needs, particularly in the area of multicultural education, bilingual teaching and creating equal opportunities. It enables learning new effective methods and solutions in both particular subject teaching and school work organization as well as in the area of upbringing. The project promotes ways of learning foreign languages and language diversity, it also assumes the development of project participants personal competences. Through the European dimension of actions it also promotes greater openness to the effects of synergy resulting from the cooperation with various partner institutions.

Projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” ma za zadanie przyczynić się do wielokierunkowego rozwoju Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie. Nowatorskie rozwiązania wprowadzane w szkole (innowacja pedagogiczna zwana „Klasy patronackie VLO”, klasy sportowe brydżowe, innowacja „Edukacyjny Kraków wielokulturowy” oraz klasa dwujęzyczna z poszerzoną nauką języka hiszpańskiego pod patronatem Ambasady Hiszpanii) wymagają stałego doskonalenia kadry realizującej poszczególne zadania i stałego jej wsparcia.

Nasz projekt został stworzony na podstawie dokumentów obejmujących misję szkoły, wizję jej realizacji oraz koncepcję pracy, w tym wieloletni strategiczny planu jej rozwoju, także w kontekście europejskim i przyszłych planowanych zadań edukacyjnych i rozwiązań systemowych, którego ważną częścią jest dokument związany z rozwojem potrzeb i umiejętności zawodowych nauczycieli, personelu oraz dyrektora szkoły jako lidera oświatowego w lokalnym środowisku.

Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych jest niezwykle istotne przy tak innowacyjnych i szeroko zaplanowanych działaniach edukacyjnych. W związku z tym celem projektu jest w szczególności: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie języków obcych (język angielski, hiszpański i francuski), podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych poprzez udział w szkoleniach metodyczno – kulturowych, specjalistycznych, obserwacja pracy nauczycieli zajmujących podobne stanowiska/uczących analogicznych przedmiotów w instytucji partnerskiej (szkoła w Hiszpanii) w celu przygotowania ich do nauczania dwujęzycznego, podniesienie kompetencji kulturowych uczestników, realizacja zaplanowanych mobilności zagranicznych pracowników szkoły oraz ich promocja, obserwacja jak funkcjonują inne szkoły osiągające lepsze wyniki w rankingach PISA, wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych przez pracowników szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły w dalszej perspektywie, poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia w naszej szkole, w szczególności poprzez współpracę z wybranymi instytucjami partnerskimi, dzielenie się materiałami edukacyjnymi, dokumentami i mediami wyprodukowanymi w projekcie, zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących dokumentacji swoich działań, wypełniania raportów po mobilnościach oraz wykorzystanie narzędzi promowanych przez Unię Europejską.

Proces wyboru konkretnych uczestników projektu jest ściśle powiązany z celami naszego projektu i zadaniami, które zaplanowaliśmy w szkole do osiągnięcia w planie rozwoju naszej szkoły na lata 2015-2017. Profil uczestnika odpowiada także kryteriom szczegółowym związanym z charakterem organizacji partnerskich oraz adekwatności działań planowanych przez poszczególnych pracowników dla potrzeb szkoły. W szczególności uczestnikami projektu są nauczyciele przygotowujący się do nauczania dwujęzycznego, uczestnicy innowacji „Edukacyjny Kraków wielokulturowy”, nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele podejmujący naukę języka obcego.

W zarządzaniu projektem korzystamy z nowoczesnych rozwiązań uwzględniających odpowiednią alokację środków, czyli zasobów ludzkich, zasobów finansowych, dostępnego wyposażenia oraz czasu. Nasz model zarządzania koncentruje się na pracy zespołowej (w tym celu powołanie grup roboczych), ale posiada także wyraźną strukturę organizacyjną z czytelnym przydziałem kompetencji.

Jako szkoła poszukujemy aktywnie efektywnych rozwiązań systemowych, uwzględniających perspektywę w przestrzeni, ale również w czasie. Nasz projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” jest działaniem globalnym na szeroką skalę, wieloetapowym i wielokierunkowym. Uwzględnia on indywidualne potrzeby szkoły zwłaszcza w zakresie edukacji międzykulturowej, nauczania dwujęzycznego, równania szans, przewiduje poznanie nowych skutecznych metod i rozwiązań zarówno w nauczaniu poszczególnych przedmiotów, jak i organizacji pracy szkoły oraz działań wychowawczych. Projekt promuje rozwiązania dotyczące uczenia się języków i różnorodności językowej, zakłada rozwój kompetencji osobistych uczestników projektu, a przez europejski wymiar działań, większą otwartość na efekty synergii wynikające ze współpracy z różnorodnymi instytucjami partnerskimi.

Projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” o numerze umowy POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015491 został zatwierdzony do realizacji w Gimnazjum nr 2 w Krakowie w terminie od 31.12.2015r. do 30.12.2017r.

Wyżej wymieniony projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.
Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 27 784,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 116 212,14 PLN.

W projekcie przewidziano zrealizowanie 13 mobilności: 4 mobilności do Irlandii dla nauczycieli języka angielskiego, 1 mobilność do Finlandii dla dyrektora szkoły, 2 mobilności do Francji na kurs języka francuskiego, 3 mobilności do Irlandii na kurs języka angielskiego dla nauczycieli innych przedmiotów oraz 3 mobilności typu „job shadowing” do naszej szkoły partnerskiej w Hiszpanii.

 1. Wizyta studyjna w Finlandii – dr Gabriela Olszowska
 2. Kurs języka angielskiego w Irlandii
  Agnieszka Kawalec-Janiszewska
  Monika Lewicka
  Karolina Stasińska
 3. Kurs języka francuskiego we Francji:
  Bibiana Marynda
  Beata Skwarło
 4. Wyjazd typu job shadowing do szkoły partnerskiej w Hiszpanii
  Natalia Chmura-Biskup
  Anna Manczyk
  Beata Sobocińska
 5. Wizyty studyjne/kursy metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego w Irlandii:
  Urszula Kogut
  Dorota Ślęzak
  Elżbieta Chruścicka
  Agata Tybor
  Lista rezerwowa: Łukasz Brzeziński

Gimnazjum włączy zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników organizacji uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju organizacji w przyszłości poprzez:

 • zaktualizowanie dokumentów szkoły, wypracowanie modelu nauczyciela jako osoby rozwijającej się wewnętrznie i równie dynamicznej jak otaczający go świat,
 • zaplanowanie dalszych działań dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem mobilności zagranicznych,
 • wykorzystanie materiałów z kursów do wypracowania efektywniejszych modeli pracy na lekcjach,
 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży,
 • stworzenie całościowych (korelujące wszystkie przedmioty) programów pracy dla uczniów obcokrajowców oraz polskich, powracających z zagranicy,
 • utworzenie centrum edukacyjnego dla młodzieży o podobnych potrzebach, włączając aktywnie w działania młodzież polską, wypracowując systemowy model pracy z ww. grupą młodzieży,
 • zaktywizowanie większej grupę nauczycieli do udziału w projektach międzynarodowych i do pisania wniosków aplikacyjnych,
 • włączenie do współpracy z instytucjami /szkołami partnerskimi grupy nauczycieli po kursach językowych,
 • przedstawienie rekomendacji dobrych praktyk organom prowadzącym oraz kształtującym politykę szkolną.

ZAKŁADKOWY ZAWRÓT GŁOWY

W przeddzień Dnia Matki odbyły się w naszym gimnazjum warsztaty zatytułowane: „Zakładkowy Zawrót Głowy”. W ruch poszły nożyczki wielokształtne dziurkacze i papier kolorowy. I znów wykorzystując nasze zdolności plastyczne zrobiliśmy wspaniałe prace, które podziwiać można w bibliotece. Dodatkowym elementem wszystkich wykonanych zakładek był anglojęzyczny napis. Byliśmy zaskoczeni, jakie fajne zdobienia można zrobić w takiej małej…

Details

Relacja z wizyty szkoleniowo-studyjnej w Helsinkach

  W dniach 23.04 – 29.04. 2017 r. Gabriela Olszowska, dyrektor szkoły uczestniczyła w szkoleniu zagranicznym w ramach realizowanego w Gimnazjum 2 projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje”, wizytując szkoły fińskie przez kilka dni w międzynarodowej grupie. Szkolnictwo to różni się w każdym elemencie od polskiego. Podstawą jego sukcesu jest autonomia dyrektora szkoły i…

Details

OKO W OKO Z KINGIEM

Obok wielu akcji czytelniczych realizowanych w naszym gimnazjum, znalazła się inicjatywa czytelniczo-plastyczna, która miała na celu przybliżyć dorobek literacki Stephena Kinga. Inspiracją do tego pomysłu są, przypadające w tym roku, 70 urodziny wspomnianego autora. W naszej szkole jest to pierwsza z dwóch zaplanowanych akcji w tym zakresie. Już wkrótce rozpocznie się ostatnia edycja całorocznego, wieloetapowego…

Details

Miesiąc Języka Ojczystego

W marcu nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji zatytułowanej Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego święta pani bibliotekarka wraz z p. Agnieszką Kawalec-Janiszewską i p. Sabiną Feluś przygotowała szereg konkursów i zabaw ze słowem. Przychodziliśmy do biblioteki na długich przerwach, by zmierzyć się z przygotowanymi na każdy dzień zadaniami. Była ortografia, układanie cytatów, słowa…

Details

Cykl warsztatów przygotowujących do 21. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

28 lutego w  Gimnazjum nr 2 w Krakowie, w ramach projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje”( http://gimnazjumdwa.pl/nauka/erasmus/) rozpoczął się cykl warsztatów przygotowujących do 21. edycji Międzynarodowych  Targów Książki w Krakowie. W związku z tym, że w roku 2016,  nagrodę „Listy Goncourtów-polski wybór” zdobyła powieść Gaël Faye „Petit Pays”, uczniowie w trakcie warsztatów poznają książkę…

Details