System egzaminów zewnętrznych, który funkcjonuje w Polsce od 2002 roku, pozwala na uzyskiwanie wielu informacji na temat osiągnięć uczniów na różnych etapach edukacji. Analiza wyników egzaminacyjnych powinna być częścią planowania procesu dydaktycznego w każdej szkole oraz dostarczać możliwie rzetelnej informacji o jej pracy.

Egzamin gimnazjalny tradycyjnie już odbywa się pod koniec kwietnia. Uczniowie mierzą się z zadaniami humanistycznymi, matematyczno-przyrodniczymi i z języka obcego.

Gimnazjum nr 2 w Krakowie od lat należy do czołówki gimnazjów publicznych w mieście, a wyniki wskazują, że także w skali kraju osiąga znakomite efekty.  Do gimnazjum uczęszcza młodzież, która wcześniej uczyła się w ponad 60 szkołach podstawowych z miasta i okolicznych powiatów. Wybór szkoły nigdy nie jest przypadkowy i wynika z konkretnych wyobrażeń uczniów i rodziców, na temat tego, co szkoła powinna oferować swoim uczniom. Jednym z najbardziej oczywistych oczekiwań, jest poziom kształcenia w szkole.

Niemal każdego roku wyniki egzaminów zewnętrznych plasują szkołę na 9 stopniu skali standardowej dziewiątki z wszystkich trzech części egzaminu gimnazjalnego, co oznacza, że należy ona do grupy 4% najlepszych szkół w kraju.

Ponieważ wykorzystanie wyłącznie surowych wyników egzaminacyjnych może prowadzić do nadinterpretacji dotyczących pracy szkoły, warto posłużyć się innymi wskaźnikami mówiącymi o osiąganych przez szkołę wynikach.

Jednym z nich jest edukacyjna wartość dodana (EWD). Miara ta, mówiąc najprościej, to wkład szkoły w przyrost wiedzy i rozwój uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Mówi nam, czy uczniowie w danej szkole osiągnęli wynik niższy, porównywalny czy wyższy, niż inni uczniowie w całej Polsce o podobnych wynikach na poprzednim progu edukacyjnym. Wskaźnik EWD wyznaczany jest przez porównanie wyników tych samych uczniów na kolejnych etapach edukacji. Wyniki egzaminów zewnętrznych są więc traktowane, jako rodzaj uczniowskiego potencjału (w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminach) i stanowią „zasób na wejściu” do szkoły wyższego szczebla. Dziś dostępne analizy i ich wyniki sięgają 2006 r. dla gimnazjów, a 2009 r. dla szkół maturalnych.

Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne EWD pozwalają na obserwowanie zmian następujących w dłuższym czasie (trzy kolejne sesje egzaminacyjne), dzięki czemu możemy wyciągać bardziej uprawomocnione i wyważone wnioski dotyczące pracy szkoły.

Tak więc, od 2006 roku w Gimnazjum nr 2 w Krakowie zarówno wyniki egzaminacyjne, jak i wskaźniki EWD osiągają bardzo wysoki, ponadprzeciętny poziom w porównaniu z innymi szkołami w kraju (poziom przeciętny, średni dla szkół w kraju, wyznaczają osie układu współrzędnych). Dynamika trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych za lata 2006-2014 pokazuje, że szkoła, startowała z bardzo wysokimi surowymi wynikami egzaminacyjnymi oraz wskaźnikami EWD, a w ciągu kolejnych lat poczyniła dalszy duży postęp.

hum

Trzyletnie wskaźniki EWD w części humanistycznej dla Gimnazjum nr 2 w Krakowie

 mat

Trzyletnie wskaźniki EWD w części matematyczno-przyrodniczej dla Gimnazjum nr 2 w Krakowie

Warto podkreślić, że szkoła z podobnie dobrymi efektami pracuje ze wszystkimi uczniami, niezależnie od ich uprzednich osiągnieć (mierzonych wynikiem sprawdzianu). Nie jest zatem tak, że nauczyciele koncentrują się tylko na pracy z uczniem zdolnym lub uczniem słabszym, kosztem zaniedbania pozostałych. Podobnie wysokie wskaźniki uzyskuje z obu części egzaminu gimnazjalnego – humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.

Inną informacją, mówiącą o osiąganych przez szkołę wynikach, są porównywalne wyniki egzaminacyjne (PWE). Zrównane wyniki egzaminacyjne należy interpretować jako średni wynik, jaki uczniowie piszący egzamin w danym roku w danej szkole osiągnęliby, gdyby pisali egzamin w roku bazowym (dla egzaminu gimnazjalnego to rok 2012).

Wyniki uczniów Gimnazjum nr 2 w Krakowie (niebieska linia) znacznie przewyższają średnie wyniki dla uczniów w kraju (linia różowa), zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej.

wykres hum

Porównywalne wyniki egzaminacyjne w części humanistycznej dla Gimnazjum nr 2 w Krakowie

wykres mat

Porównywalne wyniki egzaminacyjne w części matematyczno-przyrodniczej dla Gimnazjum nr 2 w Krakowie

 

Niezależnie od wybranego źródła informacji o osiągnięciach szkoły, zawsze potwierdza ono ponadprzeciętne wyniki nauczania w Gimnazjum nr 2 w Krakowie. To również dlatego, szkoła od lat cieszy się zasłużoną dobrą opinią wśród uczniów, nauczycieli, ale także innych szkół w mieście.

Nauczyciele zapytani o receptę na znakomite efekty nauczania mówili o pomyśle na szkołę, w której każdy uczeń ma możliwość wyboru zajęć spośród bardzo różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych i sportowych, o szkole która ściśle współpracuje z rodzicami, mającymi konkretne oczekiwania wobec nauczycieli, ale także wobec własnych dzieci, w której zaangażowanie uczniów jest tak samo duże, jak nauczycieli. O przyjemności wspólnej pracy.

Dyrekcja szkoły podkreślała zwłaszcza konsekwencje w realizacji postanowień i wybranego kierunku. Pani dyrektor zwróciła uwagę na świadomość nauczycieli oraz ich odpowiedzialność za własną pracę, a co więcej współpracę z uczniami.

 

 

Wyniki dostępne na stronach internetowych:

oke.krakow.pl

ewd.edu.pl

pwe.ibe.edu.pl